ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 3 - โดย ธ. ธีรทาส - PDF ebook

ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 3 - โดย ธ. ธีรทาส

ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 3 - โดย ธ. ธีรทาส
ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 3


ตัดตอนมาจากหนังสือ:
โอ! เห นอยเพราะ ว่า เรา ไม ใช่ ลูก คนรวย อายุ 14 บก็ตํอ์งออก ทำงานหาเงนเลยงช่พ และส่งเลยงแม่บ่งเกิดเกล*าก่อน ชาตหนงถง ว*นน ธ. ธรทาส. (เกิด 81 ต.ค. พ.ศ. 2471) ม่อาข 88 บ คงจะเบน เล่มสุดทำยของช่วิต นํกบุญธืรทาส. ตองจาร้กขอบพระคุณทุกๆท่าน ทได้ให้กำล*ง์กายใจ และได้สน*บสนุนผลงานตำนานชุดน และย*งได้ อุปถไเภ์ส*งขาร ธ. ธืรทาส. ให้ช่ว่ตขำพเจ*าอยู่รอดมาได้จนถงวํนน และ ขอบพระคุณแทนสรรพส*'ตว์ทได้รบแจกส่วนผลบุญธรรมทานต่าง ๆ นิไป อกด*ว์ย สาธุ! ล*าหากว่าพวกเราย*งต่องเกิดม่ชาต-ภพก*นอยู่อกแล*ว์ ขอให้ จงได้ม่บุญกุศลบารม่โชคด้ได้เกิดในตระกูลน่กปราชญ์โพธส่ตว์ธรรม ทมืบจจ'ย4 สมบุรญ์ด้ และได้บรรลุธรรมอย่างฉับพล'14 แล*วขอให้ พวกเราม่บุญบารม่ได้พบก'นด*วย “จิต-ถง-จิต” เบนฉัลยาณมตร ในท^ง 6 ภูมิ ม่บุญกิอจ*'งหวะชืวิตโชคด้ให้ม่โอกาสได้ร่วมฉันสร*างสม บำเพ็ญบารม่ ทได้แบ่งบํนวิชาการเบนธรรมทานให้แก่สรรพส*ตว์อย่าง ชาตินอืก สบไปอกทุกชาติภพ ตราบจนกระทั่งหมดชาติ-ขาดภพ- นพพานแล ... สาธุ! ส่วนต'ว ธ. ธืรทาส. ย*'งเบีนปุถุชนถอศล 6 ย*'งรู้ฉัวว่าผิดอยู่ ตลอดเวลากีว่าได้ จึงขอขมากรรมไว้ ขออฉัยโทษไว้ก่อนท^ปวง. แต่ได้ทั่งจิตร*'บปุถุชนโพธิส*'ตว์ศล (ศล 5) พร*อ์มก*'บอาจารย์เสถืยร โพธินํนทะ มปณธานจากชาตินไปยนด้ในการเกิดจิตเพ็อเร้มสร*างสม


ดาวน์โหลด  ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น เล่ม 3 - โดย ธ. ธีรทาส -36 MB

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)